Showing all 4 results

Hải Sản Tươi Sống

Cá Chốt trứng

200.000,0

Khô Các Loại

Cá Đuối 1 nắng

175.000,0
150.000,0

Khô Các Loại

Trứng cá Sặc

160.000,0