Showing all 10 results

Hải Sản Tươi Sống

Cá cá Thu

185.000,0

Hải Sản Tươi Sống

Cá Chốt trứng

200.000,0
210.000,0

Khô Các Loại

Cá Đuối 1 nắng

175.000,0
150.000,0

Khô Các Loại

Cá Thu xẻ 1 nắng

185.000,0

Khô Các Loại

Trứng cá Sặc

160.000,0